• s-facebook
  • s-tbird
חינוך

מצ"ב קישור למתי"א חולון גיליון 7

חוברת מרחב מוגן

מצ"ב קישור לרשימת מסגרות חינוכיות גנים בתי ספר ומסגרות נוספות – מתוך אתר קשר 

קבוצות ריצה והליכה, עבור אנשים המתמודדים עם מוגבלויות וקשיים - 180 מעלות

מצ"ב קישור למתי"א חולון

התאמת ההעירכות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

חוברת מידע להורים - ועדת דורנר