• s-facebook
  • s-tbird
סיכומי פגישות 

שיתוף פעולה בין פורום הורי צמי"ד חולון, ועד הורים עירוני , מדור תנועות הנוער ותחום התנדבות וקהילה

בתאריך 4.3.14 התקיימה ישיבת אשכול חנ"מ  עם רותי יצקן - על הפרק עמד דו"ח צמי"ד שכתבו ההורים 

סכום מפגש צמיד 19-יוני-2014

סיכום פגישה מתאריך 17-6-14 בנושא התנעת פרוייקט התנדבות נוער על פי רוח של כנפים של קרמבו 

סכום ישיבת ועד הורים חולון – ועדת צמיד (חנמ) מ-25 יוני 2014

סכום ישיבת - מכרז אספקת שירותים רפואיים מתאריך  12 יוני 2014

סכום פגישה בנושא רווחה - שיל וקשר מתאריך 6 ביולי 2014

סכום פגישה בנושא העצמת הורים לבעלי צמיד - שת"פ עיריית חולון\ קשר\הנהגת הורים - 8 ביולי 2014

סכום פגישה עם ענבל - רווחה

סיכום פגישה בנושא התנדבות חונכים בבתים מטעם נועם ברוח כנפים של קרמבו

פתיחת מועדונית אוטיסטים סיכום פגישה מתאריך 28-10-14

 עדכון מהרווחה בנוגע לפתיחת מועדונית האוטיסטים

 פגישה בנושא מופע התרמה לחנ"מ - כנפים של קרמבו

 פלאייר לאחר אבחון

דוגמא למכתב מלווה לועדות השמה

מצ"ב סיכום הפגישה בנושא ועדות השמה מתאריך 27/1/15.

מצ"ב סיכום ישיבת ועדות חנ"מ מתאריך 10/03/15.

מצ"ב סיכום ישיבת ועדת חנ"מ מתאריך 25/01/16.

מצ"ב סיכום ישיבת ועדת חנ"מ מתאריך 24/02/16.

מצ"ב מצגת חנ"מ מתאריך 10/03/16.

מצ"ב סיכום ישיבת ועדת חנ"מ מתאריך 11/04/16

תמצית הדברים מהועדה לקידום מעמד הילד 7/2/2017

רשמים ממפגש חנ"מ ארצי 28/2/2017

רשמים ממפגש בוגרים 29/3/2017

פרוטוקול ועדה לקידום מעמד הילד בנושא החינוך המיוחד מיום 09/05/2017

פורום צרכים מיוחדים 08.01.17 (פגישה מספר 3)

סיכום פגישה מיום 26/09/2016 בנושא מערך היסעים