• s-facebook
  • s-tbird
אודותינו

ועד ההורים של חולון הינו גוף וולונטרי, המייצג את כלל ציבור ההורים בכל מוסדות החינוך בעיר, החל מגן הילדים, וכלה בתיכונים מהמגזר הממלכתי, הדתי ואף מהחינוך המיוחד.

הועד פועל ברמה עירונית לקידום מערכת החינוך בעיר, תוך כדי שיתוף פעולה הדוק עם הרשות המקומית, מנהלי בתי הספר וכל גורם הקשור למערכת החינוך בעיר. וועד ההורים העירוני של חולון דוגל במתן הזדמנות שווה לכל ילד, ופותח בפניו חלון אפשרויות להגשמה עצמית תוך כדי הקפדה על ערכים והליכים דמוקרטיים.

תקנון הועד

לחץ על מנת לצפות בתקנון העדכני ביותר של הועד  

רשימת חברי מועצת ההורים העירונית
לחץ על מנת לצפות ברשימת חברי מועצת ההורים העירונית - יסודי+על יסודי+חנ"מ
לחץ על מנת לצפות ברשימת חברי מועצת ההורים העירונית האחראים על גני הילדים
סיכומי ישיבה ועד הורים
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 16 בינואר 2019
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת יו"רים על יסודי מתאריך 28 בנובמבר 2017
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 18 באוקטובר 2017
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 7 בספטמבר 2017
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 25 ביוני 2017
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 11 בספטמבר 2016
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 11 בספטמבר 2016
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 18 ביולי 2016
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 03 ביולי 2016
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 24 במאי 2016
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 01 במרץ 2016
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 26 באוגוסט 2015 - במדיטק
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 07 ביולי 2015
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 12 במאי 2015
לחץ על מנת לצפות בסיכום כנס יסודי מתאריך 18 מרץ 2015
לחץ על מנת לצפות בסיכום כנס על יסודי מתאריך 10 מרץ 2015
לחץ על מנת לצפות בסיכום כנס יסודי שני מתאריך 24 פברואר 2015
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 06 בינואר 2015 - בשברולט
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 30 בדצמבר 2014
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 25 באוגוסט 2014
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 02 ביולי 2014
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 10 ביוני 2014
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 1 במאי 2014

לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת ועד מתאריך 1 בינואר 2013

סיכומי ישיבה מועצת הורים

לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת מועצה מתאריך 19בפברואר 2018
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת מועצה מתאריך 26 בינואר 2016

לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת מועצה מתאריך 26 בדצמבר 2012

לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת בתי"ס יסודי מתאריך 5 בפברואר 2013

לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת בתי"ס על יסודי מתאריך 12 בפברואר 2013

בסיסי מידע  אנשי קשר, טלפונים, כתובות דוא"ל ועוד...
תשע"ה
לחץ על מנת לצפות בפרטי הנהגות הורים ביסודי בעל יסודי ובחינוך המיוחד
לחץ על מנת לצפות בראשי אשכולות - על יסודי
לחץ על מנת לצפות בראשי אשכולות - יסודי
לחץ על מנת לצפות בחלוקה לועדות
תשע"ד
לחץ על מנת לצפות בשיבוץ ראשי אשכולות - ועד עירוני מול  יסודי ועל יסודי

לחץ על מנת לצפות בפרטי חברי מועצת הורים בבתי הספר היסודיים 

לחץ על מנת לצפות בפרטי חברי מועצת הורים בחט"ב, על יסודי וחטיבה עליונה

לחץ על מנת לצפות בפרטי חברי מועצת הורים בחינוך המיוחד 

לחץ על מנת לצפות בפרטי אנשי הקשר במינהל בעיריית חולון
לחץ על מנת לצפות בפרטי רכזי תנועות הנוער תשע"ג