ועד הורים ארצי

בחודש יוני 2012 התקיימו בחירות מוסדרות לארגון ההורים הארצי  - פעילות העמותה הושעתה בשנות ה-90 ע"י שרת החינוך הגב'  יולי תמיר עקב אי סדרים כספיים. כיו"ר הארגון החדש נבחר ראש ועד ההורים  של תל אביב, עורך הדין מר גדעון פישר. הארגון קם במטרה להוות נציגות הורים ארצית, שתהווה גורם מרכזי במערכת החינוך ובעלת השפעה על מדיניות החינוך הכוללת.

ירחון העמותה

ינואר 2013​​

ניוזלטר ינואר - 2013 ארגון ההורים הארצי למערכת החינוך בישראל ועד מנהל ומועצה ארצית
• נערכה ישיבת מועצה ארצית יחד עם נציגי משרד החינוך בנודע לפרויקט השאלת ספרים. נציגי המועצה העלו בפני הנציגים את עמדתנו בנושא ודרישתנו שמשרד החינוך ייקח את האחריות על הפרויקט בכל הרשויות לפחות בשנים הראשונות, עד שהפרויקט "יעמוד על רגליו".
• כחלק מניהול העמותה, נקבע כי כל חודש תערך ישיבת ועד מנהל אשר תעסוק בנושאים השוטפים ובקבלת החלטות רלוונטיות. בישיבה זו הוכנה רשימת הנושאים לישיבת העבודה בין נציגי ועד המנהל עם מנהלי מחוזות ומנכ"לית משרד החינוך באשר לנהלי עבודה במהלך השנה.

חוברת הדרכה

ועד הורים מוסדי

הניסיון המעשי הצטבר, וכן גם הספרות המחקרית, מעידים שתלמידים מפיקיםתועלת מכך שבין ההורים ובין בית הספר שוררים יחסים של כבוד הדדי וקיימים ביניהם ערוצי תקשורת פתוחים. מגע רציף בין הורים למורים עשוי להפוך את בית הספר למוסד קרוב ומוכר עבור ההורים המאפשר להם להשפיע על צביונו ולהיות מושפעים ממנו.

פרוטוקול ישיבת מועצת ארגון ההורים הארצי ליום
 20.6.2013

פרוטוקול מישיבת מועצה של ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל ע"ר )

להלן : "הארגון"( אשר התקיימה ביום ראשון 02 יוני 0202 במשרד החינוך רח' השלושה 1, תל אביב.

חוברת הדרכה 2014

חוברת הדרכה מעודכנת לועד ההורים המוסדי - כפי שנערכה ע"י מר זאב גולדבלט
מצורפת חוברת ההדרכה לוועדי הורים מוסדיים, עליה שקדתי חודשים רבים, ולאחר שאושרה על ידי ר' אגף יישומי חוק של משרד החינוך, שהוסמכה לכך על ידי רמ"ט המשרד והמחלקה המשפטית של המשרד.אין לי ספק, שהתכנים, ששודרגו והתווספו, מהווים כלי עזר ממשי לכול יו"ר וועד הורים מוסדי, באשר הוא.במידה ונקבל אישור, נבצע בימים הקרובים את הפעולות הבאות:1. העברת החוברת לדפוס ולהפצה, לכלל מוסדות החינוך בישראל.2. ביצוע מכרז (או מכרז זוטא) לתרגום החוברת לשפה הערבית, ולאחר השלמת התרגום, הדפסת החוברת והפצתה למוסדות החינוך הדוברים בערבית. ברצוני להודות למי שטרח והעיר על התכנים, ובעיקר לדר' חגית מאיר, על נכונותה, פתיחותה והשקעת הזמן האדירה, יחד איתי, שהביאו מוצר זה לקו הסיום. אבקש את מי שיפעל להעברת החוברת לדפוס, שלא לעשות כול שינוי (אפילו לא באות בודדה), כפי שהתחייבתי בפני משרד החינוך.

תקנון העמותה

סימן א': שם העמותה מהות העמותה ומטרותיה:
1. שם העמותה: "ארגון הורים ארצי למערכת החינוך בישראל" (להלן בתקנון זה: "ארגון ההורים הארצי" או "הארגון").
2. העמותה באמצעות מוסדותיה תייצג הורים לילדים בכל שכבות החינוך, בכל סוגי החינוך (לרבות חינוך מיוחד) ובכל מוסדות החינוך, כלפי המדינה ומוסדותיה, הממשלה, הכנסת, השלטון המקומי, משרד החינוך, הרשויות המקומיות, ארגוני המורים והמנהלים, מורים וכל אדם או גוף אחר במדינת ישראל.
3. העמותה תפעל לחיזוק הקשר בין ההורים לבין המוסד החינוכי וצוות ההוראה...

תשלומי הורים

הנדון: תשלומים בגין 'ארגון ההורים הארצי'
1.
כהמשך ישיר לחוזר מנכ"ל משרד החינוך,3.11-2, אשר יצא זה לא מכבר, בנושא העברת תשלומי ההורים, לארגון ההורים הארצי, אנו פונים אליכם בכדי לקיימו כמתבקש מכל מנהל מוסד חינוכי במדינת ישראל.

2. לנוחויותכם מובא כאן שובנוסח חוזר מנכ"ל משרד החינוך, כדלקמן :

חינוך פיננסי לילדים

לידידי חברי ארגון ההורים הארצי- שלומות.
ב-9 אפריל, התקיימה במשרד האוצר פגישת התייעצות בנושא מיומנויות ליבה בחינוך פיננסי לתלמידי מערכת החינוך מכיתה א' ועד י"ב.
לכבוד היה לי לייצג את הארגון, ולהלן מצורף סיכום המפגש.

בברכה.
זאב גולדבלט